A

часть A

1. Супольнасцю людзей каменнага веку з’яўлялася:
 
 
 
 
2. У бронзавым веку на значнай частцы тэрыторыі Беларусі рассяляліся плямёны:
 
 
 
 
3. Тэрыторыя княства, якое ў XII ст. першым вылучылася з Полацкай зямлі, абазначана на картасхеме лічбай:

hb_13001
 
 
 
 
4. Вызначце правільнае сцверджанне
 
 
 
 
5. Вызначце саюзніка Полацкага княства ў барацьбе з крыжакамі ў XIII ст.
 
 
 
 
6. Цэнтралізатарскую палітыку і барацьбу з удзельнымі князямі ў канцы XIV — пачатку XV ст., абапіраючыся на сярэдніх і дробных феадалаў, праводзіў вялікі літоўскі князь
 
 
 
 
7. Паспалітае рушанне ў Вялікім Княстве Літоўскім (ВКЛ) – гэта
 
 
 
 
8. У канцы XIV — XV ст. у ВКЛ з’яўляецца новы жанр выяўленчага мастацтва
 
 
 
 
9. Адным са шляхоў паланізацыі вялікакняжацкай шляхты ў Рэчы Паспалітай у другой палове XVI — XVII ст. з’яўлялася
 
 
 
 
10. Вызначце характэрныя рысы жыцця беларускага горада ў XVI – першай палове XVII ст.

а) заняпад рамесных цэхаў
б) наяўнасць вялікай колькасці мануфактур
в) павелічэнне колькасці гарадскога насельніцтва
г) рост супярэчнасцей паміж гарадскімі вярхамі і беднатой
 
 
 
 
11. Казацка-сялянская вайна 1648—1651 гг. для беларускіх зямель стала пачаткам
 
 
 
 
12. Вызначце падзею, якая адбылася першай з пералічаных
 
 
 
 
13. Суседнія краіны ўмешваліся ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай з мэтай
 
 
 
 
14. Вызначце новую з’яву ў развіцці адукацыі ў ВКЛ у другой палове XVIII ст.
 
 
 
 
15. У выніку падзелаў Рэчы Паспалітай пераважная большасць беларускіх зямель
 
 
 
 
16. Часовы ўрад ВКЛ, створаны па загадзе Напалеона падчас вайны 1812 г., павінен быў
 
 
 
 
17. Вызначце новую з’яву ў развіцці сельскай гаспадаркі Беларусі ў першай палове XIX ст.
 
 
 
 
18. Расійская арганізацыя «Вызваленне працы» і польская партыя «Пралетарыят» спрыялі пераходу беларускіх рэвалюцыянераў на пазіцыі
 
 
 
 
19. Прачытайце вытрымку з дакумента. Вызначце рэформу(ы), змест якой(-іх) узгадваецца ў тэксце

«…дзве вельмі важныя меры, своечасова прыведзеныя ў выкананне, значна спрыялі захаванню ў апошні час поўнага спакою ў краі… Меры гэтыя такія: перавод дзяржаўных сялян на пазямельнае аброчнае становішча і ўвядзенне правільных інвентароў у памешчыцкіх маёнтках».
 
 
 
 
20. У 1848 г. першы ў Расійскай імперыі земляробчы інстытут быў адкрыты ў горадзе, абазначаным на картасхеме лічбай

hb_13001-2
 
 
 
 
21. Вызначце асаблівасць устанаўлення ўлады бальшавікоў на тэрыторыі Беларусі восенню 1917 г.
 
 
 
 
22. Літоўска-Беларуская ССР (Літбел) фактычна спыніла сваё існаванне ў сувязі з
 
 
 
 
23. Вызначце характэрныя рысы новай эканамічнай палітыкі (нэп), якая праводзілася ў БССР з 1921 г.

а) дазвол арэнды зямлі і выкарыстання наёмнай працы
б) развіццё дзяржаўнага, кааператыўнага і прыватнага гандлю
в) адмена камунальных плацяжоў і платы за транспарт
г) увядзенне пяцігадовых планаў развіцця эканомікі
 
 
 
 
24. Вызначце адну з характэрных рыс грамадска-палітычнага жыцця БССР у 1930-я гг.
 
 
 
 
25. Аўтарам апублікаваных у 1920-я гг. паэм «Новая зямля» і «Сымон-музыка» з’яўляецца
 
 
 
 
26. Устанавіце паслядоўнасць падзей

А) зацвярджэнне ў СССР першага пяцігадовага плана развіцця народнай гаспадаркі
Б) другое ўзбуйненне тэрыторыі БССР
В) уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР
Г) пачатак правядзення палітыкі беларусізацыі
 
 
 
 
27. Прачытайце вытрымку з сакрэтнага пратакола канферэнцыі. Вызначце назву канферэнцыі, на якой было прынята дадзенае рашэнне

«Калі будзе адбывацца канферэнцыя аб сусветнай арганізацыі [ААН], дэлегаты Злучанага Каралеўства і Злучаных Штатаў Амерыкі падтрымаюць прапанову аб допуску да першапачатковага членства дзвюх Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, а іменна Украіны і Беларусі».
 
 
 
 
28. Становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы характарызавалася
 
 
 
 
29. Вызначце прозвішча аднаго з арганізатараў партызанскага атрада «Чырвоны Кастрычнік», які пачаў дзейнічаць у першыя дні вайны ў Палескай вобласці
 
 
 
 
30. Помнік, які паказаны на фотаздымку, – гэта

hb_13001-3
 
 
 
 
31. Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у другой палове 1950-х — першай палове 1960-х гг. характарызавалася
 
 
 
 
32. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у другой палове 1960-х — першай палове 1980-х гг. характарызавалася
 
 
 
 
33. Вызначце правільнае сцверджанне
 
 
 
 
34. Вызначце падзею, якая адбылася апошняй з пералічаных
 
 
 
 
35. Палітыка «перабудовы» ў другой палове 1980-х гг. прывяла да фарміравання ў грамадстве
 
 
 
 
36. Для грамадска-палітычнага жыцця Беларусі ў другой палове 1990-х – пачатку 2000-х гг. характэрна
 
 
 
 
37. Для сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе характэрна(-ы)
 
 
 
 
38. Згодна з артыкулам 79 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь гарантам Канстытуцыі, правоў і свабод чалавека і грамадзяніна ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца
 
 
 
 

B

часть B

39. Запішыце назву народнага сходу ў грамадстве ўсходніх славян у старажытнасці і сярэднія вякі, які склікаўся для вырашэння важных спраў.

40. Устанавіце паслядоўнасць падзей. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар. Напрыклад: ВАГБ.

A) Бітва войскаў ВКЛ з татарамі пад Клецкам;
Б) Перанос сталіцы ВКЛ у Вільню;
B) Падпісанне Востраўскага пагаднення паміж Ягайлам і Вітаўтам аб уладзе;
Г) Грунвальдская бітва.

41. Дапоўніце сказ неабходнай інфармацыяй.

У выніку перамогі вялікага князя Альгерда над татарамі на рацэ Сінія Воды (1362 г.) ВКЛ замацавала сваю ўладу над большай часткай … зямель.

42. Вызначце тры асаблівасці Рэфармацыі на зёмлях ВКЛ у сярэдзіне XVI — першай палове XVII ст.:

1) ахапіла пераважна ніжэйшыя слаі грамадства;
2) прывяла да страты каталіцкай царквой падтрымкі вярхоўнай улады;
3) пашырылася пераважна сярод магнатаў, шляхты і часткова мяшчанства;
4) спрыяла развіццю асветы і адукацыі;
5) развівалася пад уплывам крызісу ў праваслаўнай царкве.

Адказ запішыце лічбамі ў парадку іх узрастання. Напрыклад: 235.

43. Устанавіце адпаведнасць. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Напрыклад: А2БЗВ1Г4.

A) «Буквар»
Б) «Вялікае мастацтва артылерыі»
B) «Гісторыя польскага народа»
Г) «Флора Літвы» («Літоўская флора»)

1) А.Нарушэвіч
2) К.Семяновіч
3) Ж.Э.Жылібер
4) С.Собаль

44. Устанавіце адпаведнасць. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Напрыклад: А2БЗВ1Г4.

A) грамадская група людзей, якая мае спадчынныя (тыя, што перадаюцца ў спадчыну) правы і абавязкі
Б) рэлігійны кірунак, веравызнанне з уласцівай яму абраднасцю
B) форма арганізацыі жьшця і дзейнасці сельскага насельніцтва, пры якой усе пытанні ўнутранага жыцця вырашаліся калектыўна
Г) гістарычна сфарміраваная супольнасць людзей з агульнай культурай, мовай і самасвядомасшо

1) этнас (народ)
2) абшчына (грамада)
3) саслоўе
4) канфесія

45. Вызначце тры асаблівасці развіцця прамысловасці Беларусі ў другой палове XIX — пачатку XX ст.:

1) спецыялізацыя, накіраваная на перапрацоўку пераважна мясцовай сыравіны;
2) выкарыстанне працы прыгонных сялян;
3) нізкі ўзровень канцэнтрацыі вытворчасці;
4) размяшчэнне прамысловых прадпрыемстваў пераважна ў сельскай мясцовасці;
5) арыентацыя выключна на мясцовы рынак.

Адказ запішыце лічбамі ў парадку іх узрастання. Напрыклад: 235.

46. Дапоўніце сказ неабходнай інфармацыяй.

У Мінску 4 сакавіка 1917 г. была створана народная …, якую ўзначаліў М.В.Фрунзэ.

47. Пазнайце гістарычную асобу і запішыце толькі прозвішча.

Вучоны-гісторык, аўтар шматлікіх прац па гісторыі славян. Першы рэктар БДУ. Адзін з арганізатараў Інбелкульта і Акадэміі навук.

48. Устанавіце адпаведнасць. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Напрыклад: А2БЗВ1Г4.

A) пачатак трэцяга этапу «рэйкавай вайны»
Б) карная аперацыя гітлераўцаў супраць жыхароў вёскі Хатынь
B) стварэнне Беларускага штаба партызанскага руху (БШПР)
Г) першае выкарыстанне рэактыўных установак («кацюш»)

1) ліпень 1941 г.
2) верасень 1942 г.
3) сакавік 1943 г.
4) чэрвень 1944 г.

49. Пазнайце асобу і запішыце толькі прозвішча.

Беларускі кінарэжысёр, народны артыст Беларусі, двойчы лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Аўтар кінаэпапеі паводле трылогіі I.Мележа «Палеская хроніка». Яго кінастужка «Праз могілкі», знятая ў 1964 г., па рашэнні ЮНЕСКА аднесена да 100 лепшых фільмаў свету.

50. Прыняцце Закона «Аб забеспячэнні палітычнай і эканамічнай самастойнасці БССР» адбылося ў … годзе.


 


Комментировать


Служба поддержки

Если у вас возникли проблемы или вопросы не отчаивайтесь — Служба поддержки всегда рада помочь.

Напишите нам сейчас
Хотите узнавать новости первыми?

Подпишитесь на рассылку Дерзай! — получайте самые свежие новости и никакого спама!

АВТОРИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Защита конфиденциальности персональных данных гарантирована.

 
×

 
×
ВСПОМНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ АККАУНТА
×

Вверх