Тэкст да заданняў

(1) За бяскрайнім, здавалася б, сасновым лесам паказалася-такі знаёмае бульбяное поле. (2) Смаловы і 1ягадны водар адразу прапаў, яго 2змяніў 3даўкі настой 4перагрэтай сонцам зямлі і пах 5укісленага бульбоўніку. (3) Далёка ўперадзе між высокіх пышна-зялёных ліп бялеліся шыферныя і гонтавыя дахі хат, што раскінуліся шырока (аж не схопліваў позірк) налева і направа абапал доўгай вуліцы.

(4) Павел, рослы хлопец гадоў дваццаці чатырох, калі пад’язджалі да вёскі, пастукаў рукой па кабіне, і машына пакаціла цішэй, а затым ля першага дома з’ехала па правы бок і спынілася.

(5) Хлопец узяў чамаданчык, саскочыў з кузава, падзякаваў шафёру. (6) Уздоўж шэрага плота ён падышоў да першай ад дарогі хаты ды, моцна хвалюючыся, прашаптаў: «Вось ты, братка, і ў вёсцы, у якой так даўно не быў».

(7) 1Нягледзячы на тое, што гэта некалі амаль занава 2адбудаваная пасля вайны вёска была не роднаю, яна стала вельмі 3блізкай Паўлу, які, 4закончыўшы пазалетась інстытут, 5прыехаў сюды працаваць. (8) Правучыў ён дзяцей ледзь не год, адвык ад гарадскога жыцця, палюбіў сціплых вясковых людзей, і да яго вяскоўцы адразу паставіліся вельмі добра. (9) Аднак летась вясною забралі хлопца ў армію.

(10) Павел ішоў цяпер жоўтаю тупкаю сцежачкай, якая вілася ўздоўж платоў, і яму падалося, што нічога тут не змянілася.

(11) Як і надумаўся за дарогу, падаўся да школы: трэба ж паглядзець яе і заадно зайсці да дырэктара. (12) Не толькі дарослыя вяскоўцы, але і падлеткі не трапляліся Паўлу па дарозе. (13) Толькі за адзіным у вёсцы цагляным домам убачыў людзей: на лаўцы сядзелі два знаёмыя дзяды. (14) Ну што ж, час такі — гарачы!

A

часть A

1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару э
 
 
 
 
 
2. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я
 
 
 
 
 
3. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае)
 
 
 
 
 
4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ь
 
 
 
 
 
5. Адзначце правільна напісаныя словы
 
 
 
 
 
6. Адзначце правільна напісаныя словы
 
 
 
 
 
7. Адзначце марфемы, якія ўваходзяць у састаў слова насілу
 
 
 
 
 
8. Адзначце назоўнікі, якія ў форме роднага склону адзіночнага ліку маюць канчатак
 
 
 
 
 
9. Адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок
 
 
 
 
 
10. Адзначце правільна напісаныя прыметнікі
 
 
 
 
 
11. Адзначце словы, якія трэба пісаць разам
 
 
 
 
 
12. Адзначце правільна напісаныя дзеясловы
 
 
 
 
 
13. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы адзіночнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчатак -еш ( -эш)
 
 
 
 
 
14. Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам
 
 
 
 
 
15. Адзначце прыклады, у якіх не з выдзеленымі словамі трэба пісаць асобна
 
 
 
 
 
16. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ўжываецца часціца не
 
 
 
 
 
17. Адзначце словазлучэнні, якія адпавядаюць нормам беларускай літаратурнай мовы
 
 
 
 
 
18. Адзначце сказы, у якіх правільна вызначаны дзейнік
 
 
 
 
 
19. Адзначце сказы, у якіх працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам пастаўлены ў адпаведнасці з правіламі пунктуацыі беларускай мовы
 
 
 
 
 
20. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску
 
 
 
 
 
21. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі)
 
 
 
 
 
22. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі)
 
 
 
 
 
23. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі)
 
 
 
 
 
24. Адзначце складаназлучаныя сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску
 
 
 
 
 
25. Адзначце складаназалежныя сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі)
 
 
 
 
 
26. Адзначце сказы, якія адпавядаюць прыведзенай схеме (улічыце, што знакі прыпынку паміж часткамі сказа не пастаўлены): [] — [].
 
 
 
 
 
27. Адзначце прапушчаныя ў сказе знакі прыпынку:

Паэтка Яўгенія Янішчыц не ўяўляла свайго жыцця без бацькоўскай зямлі, без Палесся і гэта зразумела толькі тут, у звыклай з дзяцінства атмасферы, сагрэтая цяплом людской увагі, чулай спагадай землякоў, яна адчувала сябе нязмушана, натуральна, толькі землякі, працавітыя людзі беларускага Палесся, як ніхто іншы, натхняліяе на стварэнне праўдзівых, індывідуальна адметных лірычных герояў.
 
 
 
 
 
28. Вызначце, якія знакі прыпынку (знак прыпынку) трэба паставіць на месцы пропуску ў сказе. Адзначце правільны адказ:

«Здаецца оперным тэатрам запоўнены птушыным граем лес» _ звярнуў маю ўвагу на спевы птушак брат і папрасіў ісці крышку павольней.
 
 
 
 
 
29. Адзначце правільныя сцверджанні
 
 
 
 
 
30. 3 пранумараваных слоў у 7-м сказе тэксту вызначце дзеепрыметнік (дзеепрыметнікі) і дзеепрыслоўе (дзеепрыслоўі). Адзначце іх нумары.
 
 
 
 
 
31. 3 пранумараваных слоў у 2-м сказе тэксту вызначце тыя, у якіх ёсць няпарны мяккі гук. Адзначце нумары гэтых слоў.
 
 
 
 
 
32. Адзначце правільнае сцверджанне ў дачыненні да слова, падкрэсленага ў 1-м сказе тэксту
 
 
 
 
 

B

часть B

33. У адным са сказаў 7-9 тэксту знайдзіце слова, якое ўжыта ў значэнні “стрыманы ў паводзінах, абыходжанні, словах”. Запішыце гэта слова ў той форме, у якой яно ўжыта ў сказе.

34. Запішыце падкрэслены ў 6-м сказе тэксту займеннік у форме роднага склону.

35. Запішыце падкрэслены ў 13-м сказе тэксту лічэбнік у форме творнага склону.

36. Устанавіце сэнсавую адпаведнасць паміж падкрэсленымі ў сказах словамі і фразеалагізмамі. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.

А. Маці і хвалявалася, і адначасова верыла, што Надзейка абавязкова паступіць ва універсітэт.
Б. Невялічкае азярцо імгненна пакрылася ледзяной коркай.
В. Дождж зрэдку пераходзіў ў лівень.
Г. Якраз год назад адбылася тая сустрэча, што беспаваротна змяніла мой лес.

1. Раз і назаўсёды.
2. У адзін момант.
3. Разам з тым.
4. Раз-два і ўсё.
5. Час ад часу.

37. Устанавіце адпаведнасць паміж падкрэсленымі ў сказах словамі і іх часцінамоўнай прыналежнасцю. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.

А. Два маладыя пеўнікі стаялі насупраць адзін аднаго, смешна выцягнуўшы шыі і падняўшы грабеньчыкі.
Б. Дзяцел, які трэлі рассыпаць не налаўчыўся, дапамагаць дрэвам навучыуся.
В. Ах, як прыгожа з вышыні акінуць вокам лес і поле!
Г. Вось я і сустрэўся зноў з вамі, родныя бары.

1. Займеннік.
2. Выклічнік.
3. Прыназоўнік.
4. Злучнік.
5. Часціца.

38. Устанавіце адпаведнасць паміж сказамі і іх відам. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.

А. Гаманіце вечна, дубровы, на зямлі маёй роднай.
Б. Ночы сталі даўжэйшымі, халаднейшымі.
В. У вёсцы мне ніколі не хочацца раніцаю доўга спаць.
Г. Шолах лісця.

1. Назыўны.
2. Пэўна-асабовы.
3. Безасабовы.
4. Двухсастаўны, развіты.
5. Двухсастаўны, неразвіты.

39. Вызначце правільнае сцверджанне ў дачыненні да слова, падкрэсленага ў 9-м сказе тэксту. Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 1

1) злучнік, які не з’яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце;
2) часціца, якая з’яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце;
3) злучнік, які па сваім значэнні супадае са злучнікам і;
4) часціца, якая па сваім значэнні супадае з часціцай але;
5) злучнік, які з’яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце.

40. Вызначце стыль тэксту. Адказ запішыце ў форме назоўнага склону.


 


Комментировать


Служба поддержки

Если у вас возникли проблемы или вопросы не отчаивайтесь — Служба поддержки всегда рада помочь.

Напишите нам сейчас
Хотите узнавать новости первыми?

Подпишитесь на рассылку Дерзай! — получайте самые свежие новости и никакого спама!

АВТОРИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Защита конфиденциальности персональных данных гарантирована.

 
×

 
×
ВСПОМНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ АККАУНТА
×

Вверх