Тэкст да заданняў

(1) Нізкі паклон табе, Заходняя Дзвіна, мой край, калыска майго маленства, бязмежная мая радасць!
(2) 3 далёкіх узгор’яў, дзе бяруць пачатак магутныя Волга і Дняпро, нясеш ты, іх родная сястра, свае воды праз лясныя нетры і палявыя раўніны, праз гарады і вёскі, нясеш аж да Балтыкі. (3) Крыштальныя крыніцы і хуткія рэкі жывяць-поўняць тваю сілу.
(4) Ты светлаплынная ў ясны летні дзень, ты ціхая, задумлівая ў пагодны вечар. (5) Аднак бурлівая, грозная ў веснавую паводку ды ў асеннюю непагадзь. (6) Ты незвычайна зіхатлівая пад зімовай коўдрай. (7) І заўжды няспынна імкнеш у таямнічую далячынь.
(8) Плюскочуць хвалі, і б’юць крыніцы, і шумяць-гамоняць лясы на крутых тваіх берагах, а па схілах чародкамі збягаюць бярозкі. (9) Старыя вербы палошчуць косы ў празрыстай вадзе. (10) Перашэптваюцца з ветрам раскідзістыя дубы на паплавах, і нясуцца ад берага песні, задуменныя, як і ты ў вечаровы час, радасныя і ўзнёслыя, як твае хвалі ў паводку.
(11) 1 Нягледзячы на незлічоную колькасць стагоддзяў, што 2 шугалі над табой, 3 знікаючы ў сівізне мінуўшчыны, ты плыла і будзеш плысці, і будзе чуваць гоман тваіх хваль, падобны да 4 мудрай, нікім не 5 паўторанай песні.
(12) Не год і не два блукаў я па тваіх берагах. (13) 1 Твае хвалі калыхалі 2 мой 3 лёгкі човен і 4 ціхім плёскатам 5 песцілі мой слых. (14) Піў з тваіх чыстых крыніц, углядаўся з тваіх круч у бяскрайнія далі і ўслухоўваўся ў шумлівы гоман лясоў. (15) І ўсё, што бачыў і чуў, здаецца мне неўміручай паэзіяй.
(16) Нізка схіляю галаву перад тваёй веліччу і вечнасцю, родная Дзвіна!

A

часть A

1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару э:
 
 
 
 
 
2. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я:
 
 
 
 
 
3. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае):
 
 
 
 
 
4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ь:
 
 
 
 
 
5. Адзначце правільна напісаныя словы:
 
 
 
 
 
6. Адзначце правільна напісаныя словы:
 
 
 
 
 
7. Адзначце марфемы, якія ўваходзяць у састаў слова адразу:
 
 
 
 
 
8. Адзначце назоўнікі, якія ў форме роднага склону адзіночнага ліку маюць канчатак – у:
 
 
 
 
 
9. Адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок:
 
 
 
 
 
10. Адзначце правільна напісаныя прыметнікі:
 
 
 
 
 
11. Адзначце словы, якія трэба пісаць разам:
 
 
 
 
 
12. Адзначце правільна напісаныя дзеясловы:
 
 
 
 
 
13. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы адзіночнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчатак –еш (-эш):
 
 
 
 
 
14. Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам:
 
 
 
 
 
15. Адзначце прыклады, у якіх не з выдзеленымі словамі трэба пісаць асобна:
 
 
 
 
 
16. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ўжываецца часціца не:
 
 
 
 
 
17. Адзначце словазлучэнні, якія адпавядаюць нормам беларускай літаратурнай мовы:
 
 
 
 
 
18. Адзначце сказы, у якіх правільна вызначаны дзейнік:
 
 
 
 
 
19. Адзначце сказы, у якіх працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам пастаўлены ў адпаведнасці з правіламі пунктуацыі беларускай мовы:
 
 
 
 
 
20. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску:
 
 
 
 
 
21. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):
 
 
 
 
 
22. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):
 
 
 
 
 
23. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):
 
 
 
 
 
24. Адзначце складаназлучаныя сказы, у якіх на месцы пролуску трэба паставіць коску:
 
 
 
 
 
25. Адзначце складаназалежныя сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):
 
 
 
 
 
26. Адзначце сказы, якія адпавядаюць прыведзенай схеме (улічыце, што знакі прыпынку паміж часткамі сказа не пастаўлены): [] — [].
 
 
 
 
 
27. Адзначце прапушчаныя ў сказе знакі прыпынку:

Звяртаючы ўвагу на жанравую арыгінальнасць паэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка», літаратуразнаўцы прыходзяць да высновы, што вызначэнне яе жанру як лірыка-эпічнай або рамантычнай паэмы вельмі ўмоўнае і з гэтым нельга не пагадзіцца паэма «Сымон-музыка» не толькі спалучае ў сабе прыкметы рэалістычнага, рамантычнага, лірычнага твора, але і незвычайна багата на глыбокія філасофскія разважанні, прачулыя лірычныя адступленні, алегарычныя казкі.
 
 
 
 
 
28. Вызначце, якія знакі прыпынку (знак прыпынку) трэба паставіць на месцы пропуску ў сказе. Адзначце правільны адказ:
«Давайце пастаім каля гаю, паслухаем спевы птушыныя» _ прапанаваў малым дзядзька.
 
 
 
 
 
29. Адзначце правільныя сцверджанні:
 
 
 
 
 
30. 3 пранумараваных слоў у 11-м сказе тэксту вызначце дзеепрыметнік (дзеепрыметнікі) і дзеепрыслоўе (дзеепрыслоўі). Адзначце іх нумары:
 
 
 
 
 
31. 3 пранумараваных слоў у 13-м сказе тэксту вызначце тыя, у якіх ёсць няпарны мяккі гук. Адзначце нумары гэтых слоў:
 
 
 
 
 
32. Адзначце правільнае сцверджанне ў дачыненні да слова, падкрэсленага ў 1-м сказе тэксту:
 
 
 
 
 

B

часть B

33. У адным са сказаў 13-15 тэксту знайдзіце слова, якое ўжыта ў значэнні ‘выклікаць прыемныя адчуванні’. Запішыце гэта слова ў той форме, у якой яно ўжыта ў сказе.

34. Запішыце падкрэслены ў 2-м сказе тэксту займеннік у форме роднага склону.

35. Запішыце падкрэслены ў 12-м сказе тэксту лічэбнік у форме творнага склону.

36. Устанавіце сэнсавую адпаведнасць паміж падкрэсленымі ў сказах словамі і фразеалагізмамі. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.

А. Зямля, як кажуць, круглая, і знаёмага чалавека часам можна сустрэць вельмі далёка ад Радзімы.
Б. Паступова Ўсё больш і больш давала пра сябе знаць вясна.
В. Камбайнеры спяшаліся, пакуль стаяла добрае надвор’е, зжаць пшаніцу, таму працавалі пастаянна.
Г. У касе мне паведамілі, што аўтобусы часова будуць хадзіць па іншым раскладзе.

1. Да пары да часу.
2. Дзень ада дня.
3. Абы дзень да вечара.
4. Дзённа і ночна.
5. Іншым разам.

37. Устанавіце адпаведнасць паміж падкрэсленымі ў сказах словамі і іх часцінамоўнай прыналежнасцю. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.

А. Пасля Новага года наступіла самае дзіўнае свята — Каляды.
Б. Родная хата што тое гняздо, у якім стуліць можна крылы.
В. Ах, якое дзіўнае за акном кіно: кружыць-круціцца зімы верацяно!
Г. Там, дзе ёсць вера, ёсць і надзея.

1. Займеннік.
2. Выклічнік.
3. Прыназоўнік.
4. Злучнік.
5. Часціца.

38. Устанавіце адпаведнасць паміж сказамі і іх відам. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.

А. У лясной цішы мне хочацца ступаць асцярожна.
Б. Шум дажджу.
В. Даль здавалася бяскрайняй, таямнічай.
Г. Гуляйце, вейце, снежныя вятры, ад ранняй да вячэрняе зары.

1. Назыўны.
2. Пэўна-асабовы.
3. Безасабовы.
4. Двухсастаўны, развіты.
5. Двухсастаўны, неразвіты.

39. Вызначце правільнае сцверджанне ў дачыненні да слова, падкрэсленага ў 5-м сказе тэксту. Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 1

1) злучнік, які па сваім значэнні супадае са злучнікам і;
2) злучнік, які не з’яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце;
3) часціца, якая з’яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце;
4) злучнік, які з’яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце;
5) часціца, якая па сваім значэнні супадае з часціцай але.

40. Вызначце стыль тэксту. Адказ запішыце ў форме назоўнага склону.


 


Комментировать


Служба поддержки

Если у вас возникли проблемы или вопросы не отчаивайтесь — Служба поддержки всегда рада помочь.

Напишите нам сейчас
Хотите узнавать новости первыми?

Подпишитесь на рассылку Дерзай! — получайте самые свежие новости и никакого спама!

АВТОРИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Защита конфиденциальности персональных данных гарантирована.

 
×

 
×
ВСПОМНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ АККАУНТА
×

Вверх